Preloader Close
Every link is executed in place and finely processed
Monday - Saturday 7:00AM - 6:00PM
Schedule Your Appontment Today : [email protected]

جریان ورق پی دی اف مس

Cruhser Machine

ﭘﻴﺶ ﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻚ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜف ﻧ دانلود فایل pdf نشریه سرمایش، گرمایش و تهویه

ﻴﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺮﻳن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﻚ ﺮاي روزﻫي آﺗﻲ ﻪ ﻟﺤظ آﻣدﮔﻲ درﺟﻬﺖ ﻣﻘﻠﻪ آﺗـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺷﺪ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺪل ﺳزي ﺟﺮﻳن ﻫي ﻧﻘﺪ ﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻚ ﻳـﺴﺘﻲ ﻣﻘـﺪار و زﻣن درواﻗﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫي ﻣـﺴ ﺘ ﻘﻞ در ﺻﻮرت ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻛﻫﺶ ﭘﻴ ﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 1 Off Balance sheetExtrat ﺟﺮﻳﻥ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺮﺍﻯ ﻣﺤﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﺪﺕ باریک، فرایند مناســبی برای جوشــکاری فلز مس و آلیاژهای آن محسوب می گردد جوش، کاربرد گاز هلیم به عنوان گاز محافظ جوشکاری ورق هایی با ضخامت بیش از 23 mm توصیه می گردد

More Info

بررسی توزیع جریان بر زمان ماند و رفتار هیدرولیکی تالاب اي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟﻮش ﻧﻘﻄﻪ ت ﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴ ﺛﺮ ﺆ ي ﻣ ﻫ ﺮرﺳﻲ ﭘراﻣ

ﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﺮﻳﻥ ﺮ ﺯﻣﻥ ﻣﻧﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﺭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﺗﻻﺏ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺯﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﺍﻓﻘﻲ ﻫـﻱ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻴﻫ ﺪﺭﻭﺩ ﻨﻣﻳ ﮏﻴ ﺗﻻﺏ ﻫ ﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋ ﻲ ﻭ ﻭ ﮋﮔﻳ ﻲ ﻫ ﻱ ﻣﺴـ ﻴ ﺮﻫ ﻱ ﺟﺮ ﻥﻳ ﻳﺯﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺷﺪت ﺟﺮﻳن، زﻣن ﺟﻮﺷﻜري، ﻓﺸر وارد ﺮ ورق ﻫ و ﺗﻌﺪاد ﭘﻟﺲ ﻫي ﺟﻮش ﺮ اﺳﺘﺤﻜ م ﻛﺸﺸﻲ ﺮﺷﻲ، ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻮش و ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮش در ورق ﻫي ﻛﻢ ﻛﺮﻦ ﻣﻄﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

More Info

الکتریک دی سدّ های تخلیۀ ک بررسی کارایی محرّ پردازش تصویر در ﮐﻫﺶ ﻨﺪﻣﻧﻨﺪ رﺳﻮب ﺟﺪاﺳز ﺪﯾ روش ﺟﺪ ﯽ ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺪﻫ

7 ا کتبر بررسی کارايی محرّک های تخلية سدِّ دی الکتريك در کنترلِ جريان به روشِ پردازش تصوير 52 / دور بفف باشد اف ایه ولتا ورودی به مررک بیه از این مهدار باعفث ها از ورق مس به یخامت د تصویر در مرفور پفایین بفر حتفب پی کﺪﯾ ﺟﺪاﺳز رﺳﻮب ﻨﺪﻣﻧﻨﺪ در ﮐﻫﺶ رﺳﻮﮕﺬار ي ﻣﺨزن ﺳﺪﻫ رﺿ ﭘﯿﺸﮕﺮ 1 ، ﻋﻠﯿﺮﺿ ﮐﺸورزي 2 ٭ 1 ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔده ﺷﻮد اﺣﺪاث ﮐﻧل ﻫي ﮐﻨرﮔﺬر 1 ﺮاي ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾن ﻫي ﭘﺮرﺳﻮب از د ﮕﺮﯾ روش ﻫ ﻣ ﭘي ﯿ ﺶ ﯽﻨﯿ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ ذرات ﺣﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮ ﯾ ن ﮔﻞ آﻟﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮد Tolouie و از ﻣﺴ ﺮﯿ رودﺧﻧﻪ ﺧرج ﺳزد و در ﻣﻘﻞ ﻪ رﺳﻮﺗ ﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﮑﯾ ﯽ ﺴﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨﺪ

More Info

بازیافت مکانیکی پلی وینیل کلرید بخش اول چکیدهﺭﻭﺵ ﺗﻻﺏ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﻳ مجله آب و

داراي خواص PVC مصرف وارد جریان شهري نمي شود 4 خوبي چون فیلم و ورق انعطاف پذیر 23 28 9 2 7 6 جدا مي شود شکل 2 طراحي هاي مختلف تونل PVC مس از عایقﺭﻭﺳﺘﻳﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﻳﻠﻮﺕ ﺗﻻﺏ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺮﻳﻥ ﺯﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﭘﺴﺏ ﺣﺻﻞ ﺍﺯ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﻧﻚ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨـﺯﻝ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﻓـﺖ ﺷﺒﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻭﺭﻕ ﮔﻟﻮﺍﻧﻴﺰﻩ ﻪ ﻃﻮﻝ ٢٠ ﻣﺘﺮ، ﻋﻤﻖ ﻧﻨـﺪ ﻣـﺲ ﻭ ﻛـﺮﻭﻡ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﻲ ﻓﺮﺍﮔﻤـﺗﻴﺲ ﺍﺳـﺘﺮﺍﻟﻴﺲ ﻭ ﻣﻘﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻫﺪ ﺪﻭﻥ ﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻠﺰ ﻣـﺲ ـ More Info

مس ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادورق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔده اي ﺮ ﺟﻮﺷﮑري ﻣﻘوﻣﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ در ﻗﻄﺮ

بیشینهٔ چگالی جریان مجاز برای مس در هوای آزاد، نزدیک به ۳٫۱×106 A/m2 در سطح /UK/Brochures/pub 200 comparing antimicrobial efficacy copper silverpdf ، 18 فوریه ﻣﻮرد ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺳﺦ ﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﯾﺸت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻓﺸر ﺛﺖ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣن و ﺟﺮﯾن ﺟﻮﺷﮑري در ﺟﻮﺷﮑري ﻣﻘوﻣﺘﯽ ﻧﻘﻄﻪ اي در ﻣﻘدﯾﺮ ﭘﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ

More Info

انواع جوشکاری مقاله دات نت پایگاه مقالات ایرانیان مقاله ای کامل درباره آبکاری فلزات پرشین فان

مقالات PDF نوع جریان برق از اینکه جریان دائم یا جریان متناوب لازم است با موتور ژنراتور یا ترانسفورماتور می توان بهترین طریقه برای جوشکاری مس جوشکاری با اکسیژن است جوش اکسیژن = اتوگن= استیلن= کاربید جوشکاری صفحه 5 میلیمتری سیم جوش 4 میلیمتری کافی است و از وسط ورق شروع به جوشکاری می نمائیم و اساس آبکاری الکتریکی به این صورت است که در اثر عبور جریان مستقیم از یک پوسته های اسیدی مس و روی در مخلوط ۱ جزء اسید سولفوریک و ۲۰ جزء آب بخوبی تمیز می شوند شما میتوانید فایل Word PDF این مقاله را با قیمت ناچیز ۱۰۰۰ تومان

More Info

بهبود فرايند آبکاري نيکل کرم جيگ هاي آبکاريdocxصنایع مس شهید باهنر صدر تامین

ﻣﺲ ﺧﻟﺺ ﯾ ﺮﻧﺞ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺷﺪه ﺷﺪ 3 ﺪﻧﻪ ﺟﯿﮓ ﺪﻧﻪ ﺟﯿﮓ درآﮑري ﺷﯿﺮآﻻت ﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﺮﻧﺞ اﻧﺘﺨب ﮔﺮدد ﺗ اﺳﺘﺤﮑم ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ وزن اﮔﺮ ﺟﺮﯾن ﻪ ﺣﺪي ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺣﺪ ﻗﻄﻌﻪ زرد و ﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯽ ﺳﻮزد ﻪ ﺧﺼﻮص در وان ﮐﺮم در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺪ ﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻮت ورﻗ ﻪ ورﻗﻪ از ﺷﺧﮏ ﺷﺪه وﻟﯽ ﯾﺪ ﺗ ﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺳﺐ در اﻌد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻗﻞ ﭘﯽ يﮔﯿﺮ ﮔﺮوه آﮑري ﻣﯽ ﺷﺪ را اﻋﻤل ﻧﻤﻮدبورسی غیر بورسی در جریان انتقال شرکت صنایع مس شهید باهنر در نزدیکی بزرگترین و غنی ترین معادن مس خاورمیانه محصولات این شرکت که شامل ورق، تسمه، فویل، مقاطع مختلف، لوله و پولک سکه میباشد مطابق خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد

More Info

رسانای الکتریکی مرجع مقالات isi در ایرانﺷﻤره ﮔﺮاﻳﺶ ﺳل اﺳﺘد راﻫﻨﻤ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه 1 70 دﻛﺘ

به هر مادهای که جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور دهد، رسانا یا هادی میگویند بهترین رساناهای الکتریکی به ترتیب گرافن، نقره ، مس، طلا و آلومینیوم هستند فرمت PDF 8 صفحه سال Electrically conductive mechanically robust شکل دهی منحنی های محدود لایه های رسانای الکتریکی چاپ شده بر روی سطوح فلزی ورق74 16 ﺮرﺳﻲ و ﻣﺤﺳﺒﺔ ﺗﻨﺶ ﺣﺮارﺗﻲ و ﻋﻠﻞ ﺗﺮك ﺧﻮردن ﻗﻟﺐ در ﻣﺷﻴﻦ ﭼﺮخ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻣﺲ ﻛﻮروش ﺟﻬن ﺗﻴﻎ ﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﻲ و ﻣﻘﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻟﻲ ﺟﺮﻳن ﻃﻮل اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫي ﺻف و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﺷﺪه ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺮي دي 79 212 ﺮرﺳﻲ روﺷﻬي ﻬﻴﻨﻪ ﺳزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺳﻴﻜﻞ ﮔزي ﭘﺮوﻳﺰ ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﺳﻣﻧﻲ ﻣﺤﺳﺒﻪ ﻣﺗﺮﻳﺲ ﻫي اﻟﻤن ورق ﺿﺨﻴﻢ در ﺗﺌﻮري ﻣﻴﻨﺪﻟﻴﻦ روش ﻣﻌﻜﻮس MindLins

More Info

ي درﯾﯾﯽ ي ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﺸﺴﺘﮕﯽ در اﻃﺮاف ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺮرﺳﯽ ﻣﺴ خالصه گزارشات دور مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای

ﺧﻄﻮط ﺟﺮﯾن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﯾﺮ ﺴﺘﺮ، واﻗﻊ در زﯾﺮ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪه، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮادﯾن ﻓﺸر در ورق ﻫي زﯾﺮﺳﺮي ﻧﻔﻮذﻧﭘﺬﯾﺮ در زﯾﺮ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟـﻪ، ﺧﻄـﻮط ﺟﺮﯾن زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻃﻮﻻﻧﯽشکل 1 خبرنامه طالبان در وال ی ت فار ی اب در تهد دی انتخابات در تمام کشور جریان دارد، دشمنان کشور میخواهد که این پروسه و پروسه کمپاین ز دو ورق شب نامه تهدید آمیز از طرف طالبان به نام امارت اسالمی پخش شده است و در آن طالبان عبدالهادی رییس کمیسیون مستقل انتخابات در کندهار تماس تلفونی برقرار شد، آنها اظهارات مس

More Info

رسانای الکتریکی مرجع مقالات isi در ایرانبرای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

به هر مادهای که جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور دهد، رسانا یا هادی میگویند بهترین رساناهای الکتریکی به ترتیب گرافن، نقره ، مس، طلا و آلومینیوم هستند فرمت PDF 8 صفحه سال Electrically conductive mechanically robust شکل دهی منحنی های محدود لایه های رسانای الکتریکی چاپ شده بر روی سطوح فلزی ورقآﻟﻤن ـ ﻻﻣـﭗ ﻣـﺲ ﭘﺮﺗﻮي Kα ﻃﻮل ﻣﻮج 54/1 آﻧﮕﺴﺘﺮوم ﺗﺤـﺖ وﻟﺘـژ kV 40 و ﺟﺮﻳن mA ﻫي اﻋﻤل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻮم ﺳن ﺷﺪﻳﺪ و دﺳﺖ ﻳﻲ ﻪ ﺳﺧﺘرﻫي ﻧﻧﻮﻣﺘﺮي ﻪ وﻳـﮋه در ورق ﻫ

More Info

شناسی و با اطالعات زمین ی های لیتوژئوشیمیای مخاطرات شغلی در صنعت جوشکاری فصلنامه طب کار

هنجاری ژئوشیمیایی عناصر مس، منگنز، مولیبدن، طال و نقشه بی هنجاری فاکتور ورق ه 1 کوهپایه واقع شده است بر اساس جدیدترین مطالعات 25 نوع تیپ جریانی ائوسن کاهش در نواحی مرکزی افزایش کاهش کاهش کاهش پروپیلیتی1 دسامبر جوشکاری به طور پی در پی جوشکاری اگر میزان اکسیژن بیشتر شود از شعله آن برای برش ورق ها ی فوالدی استفاده هم از جریان متناوب استفاده کرد و وقتی جریان ایجاد شد ولتاژ آن به به طور نرمال با مس پوشش داده شده است در ور چشم ها و مجاری تنفسی دی ایزوسیانا ت از فلزات رنگ شده توسط رنگ ها ی

More Info

بر سازه هاي بتني تاثير جريان سرگردان DCمقاله اصلی Original Article بررسي تأثیر تجهیزات حفاظت چشمي در

ناشي از جريان سرگردان بر سازه هاي بتني مورد بررسي قرار گيرد بر اساس گزارش الکترودهاي کاري و کمکي در اين روش، ورق نقره و الکترود مرجع از نوع الکترود 20 اندازه گيري ASTM C876 مس/سولفات مس و مطابق با استاندارد شد در اين مورد صنعت مس با پرتوهای فروسرخ و فرابنفش و اثربخشی تجهیزات حفاظت چشمي مورداستفاده در گروه های سبب شده است تا در جریان انتقال و تبدیل، انرژی در فرم اشعه Ultra Violet radiation quick reference sheet pdf 10 Akbar Khanzadeh F Jahangir Blourchian M Ultraviolet radiation exposure from UV transilluminators

More Info

Project Tamplate دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد15th International Conference of Iranian Aerospace OPARS

اتصال در سه سرعت پی شر وی 52 جریان فلز را به سطحی برابر با موقعیت پیشانی محدود می کند و خواص مکانیکی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم مس آلومینیوم به مس و همچنین ورق های آلومینیوم و برنج را به یک دیگر اتصال داد ند25 فوریه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯾﺪاری آﯾﺮواﻻﺳﺘﯿﮏ دﯾﻨﻣﯿﮑﯽ ورق ﻫی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه در ﺟﺮﯾن ﻓﺮوﺻﻮت ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺧﺖ ﮐﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫی اﺻﻄﺤﮑﮐﯽ ﭘﻠﻤﯿﺮی ﻣﻘوم ﻪ ﺣﺮارت ﻪ ﮐرﮔﯿﺮی ﭘﻮدر ﻣﺲ ﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓزی و ﻓزی ﭘﯽ آی دی زاوﯾﻪ ﭘﯿﺸﺮان ﻛﻦ ﺳﺖ ﺮ ﻣﺒﻨی ﻬﯿﻨﻪ ﺳزی ﻫﻤﺰﻣن ﺗﻮاﻊ ﻫﺪف

More Info

IPS E PR 771 1 استانداردهاي نفت وگازﺳﻝ ﭼپ ﻫ ﺵ ﺳ د پوهنې وزارت

itemized in data sheet/s so that the user can اﺳﺘﻧﺪارد در دي ﻣه ﺳل ﺟﺮﻳن ﺨر ﭼﮕﻟ ﺶ ﺷﺪه ، ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ d Hotwell At the bottom of the shell آﻟﻴژﻫي ﺳﻤﻲ ﻣﺲ،دا وﻃﻦ د !ﻮﻟﻮ ﮐـﻮر دى د ﺗــــــﺮﮐﻤﻨــــﻮ د ﺗﺟﮑــــﻮ د ﭘ+ﺘــــﻮن او ﻫﺰاره وو ﭘـــﻣﻴــﺮﻳن، ﻧﻮرﺳﺘﻧﻴــــن ﺟﺮﻳﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ 6 ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺭ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻭﺳﻳﻞ ﻭﻫﻤﭽﻨﻥ ﺗﺠﺮﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺭﺕ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻣﺲ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻧﻴﻢ ﻣﻰ ﺳﺯﻧﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺰﺍﺕ، ﺮﻕ ﺭﺍ ﻬﺘﺮ ﺍﻧﺘﻘﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴ ﺩﻭﺭﺥ ﻭ ﭼﻬﺭ ﺭﺥ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻯ ﺷﻨﺳﻳﻰ ﺳﻴﻢ ﻓﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺏ ﻛﻪ ﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﻕ ﻫ ﺿﺨﻣﺖ ﻧﺯﻙ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ

More Info